Byggarbetsmiljösamordnare

 

BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Ansvaret beskrivs i Arbetsmiljölagens 3 kap. 7§ och AFS 1999:3 med ändringar i 2008:16 och 2014:26.
På ett arbetsställe finns endast en BAS-P och en BAS-U. BAS-P och BAS-U kan vara Juridisk person – dvs ett företag, men då skall alltid handläggare namnges.

 

Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering, BAS-P

 

De som upprättar och samordnar bygghandlingarna (Projektörerna) ska redan vid planering och projektering göra de riskbedömningar och visar på sådana lösningar som behövs för att säkerheten ska bli godtagbar i byggskedet. Det är naturligt att dessa riskbedömningar och förslag till lösningar får utgöra underlag för den Arbetsmiljöplan, AMP, som ska upprättas enligt 8 § i AFS 1999:3 med ändringar och tillägg enl ovan. BAS-P har en nyckelroll i samordningen av dessa riskbedömningar och åtgärdsförslag och att de kommer med i AMP.

AMP skall innehålla riskbedömning omfattande de 13 särskilda risker enl § 13 i AFS 1999:3 samt ytterligare risker med åtgärder som uppkommer i det aktuella projektet.

 

Byggarbetsmiljösamordnare Utförande, BAS-U

 

BAS-U ansvarar för att AMP finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så att alla som arbetar där kan ta del av den och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i AMP som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider.
 
Anpassning av AMP kan innebära att beskrivningar av åtgärder för "arbeten med särskild risk" (se När skall en arbetsmiljöplan tas fram) förändras för att passa ett arbetssätt som avviker från det projekterade eller vid ändringar av redan projekterade arbeten. AMP kan också behöva kompletteras med åtgärdsbeskrivningar av arbeten som projekteras sedan bygget startat eller arbeten som ej föregås av projektering utan enbart planeras. Även vid förändringar av de regler som gäller arbetsplatsen eller arbetsmiljöorganisationen skall AMP anpassas.

 

För att BAS-U ska kunna uppdatera AMP löpande till de rådande förutsättningarna ska till BAS-U lämnas riskbedömningar från samtliga företag (inkl. Huvudentreprenör, Underentreprenörer, Siodoentreprenörer) som är verksamma på arbetsplatsen. Riskbedömningen skall omfatta de 13 särskilda risker enl 13§ i AFS 1999:3 samt ytterligare risker med åtgärder som uppkommer i det aktuella projektet. BAS-U samordnar den gemensamma AMP (det får bara finnas en AMP på ett gemensamt arbetsställe) och försäkrar sig lämpligen om att alla verksamma företag lämnat uppgifter.

 

BAS-U behöver löpande få kännedom om arbetsmoment och annat som har betydelse för säkerheten för att kunna besluta om lämpliga åtgärder och vem som ska vidta dessa.

 

BAS-P och BAS-U:s skyldigheter vad gäller AMP är i likhet med Byggherrens ansvar förenad med Sanktionsavgifter enl AFS 1999:3 med tillägg AFS 2014:26

BAS-U, eller vid frånvaro en av BAS-U utsedd kontaktperson, skall alltid finnas på arbetsstället när arbete pågår

 

TIPS:
Ställ krav i kontrakt med UE att deras Risker och Åtgärder lämnas till BAS-U! Överväg att upprätta en mall!
Kräv fysiskt överlämningsmöte av AMP mellan BAS-P och BAS-U!
Ta upp AMP löpande på samordningsmöten!
 

AMP-Guiden är utformad för att hjälpa BAS-P och BAS-U att upprätta och anpassa Arbetsmiljöplanen och att förenkla administrationen av de dokument som skall tas fram. På AMP-Guidens webbplats finns länkar till myndigheter och andra platser på Internet där föreskrifter, anvisningar och annan arbetsmiljöanknuten information finns. Läs mer under avdelningen Nyttiga resurser.

Copyright © 2000–2008 SBUF