Använda AMP-Guiden

Krav i Arbetsmiljölagen och Bygg- och anläggningsföreskrifter

I systemet för hur ansvaret för arbetsmiljön fördelas i byggprojekt ingår att en Arbetsmiljöplan (AMP) ska upprättas och uppdateras kontinuerligt i de allra flesta bygg- och anläggningsprojekt
 
Viktiga punkter

Byggherrens ansvar under byggprojektets förberedelseskede omfattar planering och projektering för god arbetsmiljö under utförandet och det framtida brukandet. Dvs under byggtiden, kommande underhåll, ombyggnader och rivningar.

Byggherrens arbetsmiljöansvar under förberedelserna, utförandet eller för hela byggprojektet kan övertas av en Uppdragstagare.

Byggherren eller en Uppdragstagare som övertagit byggherrens arbetsmiljöansvar ska utse byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering (BAS-P), dels för utförandet av byggnads eller anläggningsarbetet (BAS-U).

Byggherren tillsammans med BAS-P ansvarar för upprättandet av AMP och Byggherren tillsammans med BAS-U svarar för att AMP är tillgänglig och kan förstås av alla på arbetsplatsen samt att AMP kontinuerligt uppdateras. 

Samtliga företag som ska vara verksamma på arbetsplatsen (huvudentreprenör, sidoentreprenörer, underentreprenörer, m.fl) är skyldiga att till BAS-P i tidigt skede och till BAS-U fortlöpande lämna uppgifter om de risker deras uppdrag medför för arbetsmiljön

Sanktioneringsavgifter utgår om AMP inte är upprättad vid arbetsplatsens etablering eller om AMP inte finns tillgänglig

Reviderad AMP-Guide

En mall (Microsoft Word) för arbetsmiljöplaner – baserad på AFS 1999:3 med tillägg till och med AFS 2014:26 – har tagits fram. Mallen justerades senast 2015-10-08.

Mallen är en så kallad strykmall - stryk de risker och åtgärder som inte är aktuella i projektet. Hämta mallen här.
En ny instruktion för upprättande av arbetsmiljöplaner har också tagits fram. Hämta instruktionen här.

 

Copyright © 2000–2008 SBUF